برچسب: ROI

بازگشت سرمایهٔ رسانهٔ اجتماعی

چگونه بازگشت سرمایهٔ رسانهٔ اجتماعی را اثبات و ارتقاء دهیم

محاسبهٔ بازگشت سرمایهٔ رسانهٔ اجتماعی [Return on Investment ROI] جهت فروش سهام و دریافت بودجه برای استراتژی رسانهٔ اجتماعی بسیار مهم است. همچنین با دقّت در نرخ بازگشت سرمایه، متوجّه می‌شوید کدام تصمیماتتان نتیجه‌بخش بوده‌اند و با شناخت نقاط ضعف و قوّت تیم بازاریابی رسانه‌های اجتماعی‌تان می‌توانید با تغییر منابع و تاکتیک‌ها، استراتژی مؤثرتری طراحی […]
Read more