برچسب: آنالیز

تحلیل اینستاگرام: شروعی ساده برای بازاریابان

آنالیز داده های آماری پست های پیچتان و تعامل شما با کاربران امری ضروری است.تحلیل داده های آماری بیشتر در شرکتهای تجاری و صنعتی برای بازخورد از فعالیتهایشان در پیچ اهمیت دارد. اینستاگرام ابزاری است در دست شما برای رسیدن به رویاهای بزرگتان در حرفه و شغلتان. بر اساس داده های آماری بازاریابی دیجیتالی ۲۰۱۷، […]
Read more